Algemene voorwaarden

Twenty20Jewelry

Weverstraat 30
6811EM Arnhem


Phone.: +31 6 106 880 25
Email: info@twenty20jewelry.nl

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1. Definities


1.1. Twenty20jewelry: gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 83825886 handelend onder de naam Twenty20jewelry.


1.2. Website: de website van Twenty20jewelry, te raadplegen via Twenty20jewelry en alle bijbehorende subdomeinen.


1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Twenty20jewelry en/of zich geregistreerd heeft op de Website.


1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Twenty20jewelry en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.


1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


 


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Twenty20jewelry zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Twenty20jewelry slechts bindend, indien en voor zover deze door Twenty20jewelry uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Pagina 1 van 7


2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steed


Artikel 3. Prijzen en informatie


3.1. Alle op de Website en in andere van Twenty20jewelry afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


3.2. De verzendkosten bedragen € 4,10. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.


3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Twenty20jewelry kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Twenty20jewelry afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.


3.4. Twenty20jewelry kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst


4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Twenty20jewelry en het voldoen aan de daarbij door Twenty20jewelry gestelde voorwaarden.


4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Twenty20jewelry onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.


4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Twenty20jewelry het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.


4.4. Twenty20jewelry kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Twenty20jewelry op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst


5.1. Zodra de bestelling door Twenty20jewelry is ontvangen, stuurt Twenty20jewelry de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.


5.2. Twenty20jewelry is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.


5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 5 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Twenty20jewelry.


5.4. Indien Twenty20jewelry de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.


5.5. Twenty20jewelry raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.


5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. Pagina 3 van 7


5.7. Twenty20jewelry is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Artikel 6. Herroepingsrecht


6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.


6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Twenty20jewelry binnen 30 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden ( dit is alleen geldig voor de producten uit de webshop).


6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:


 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Twenty20jewelry een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.


6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.


6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.


6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Twenty20jewelry, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Twenty20jewelry kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Pagina 4 van 7 Twenty20jewelry bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen geretourneerd worden naar: Twenty20jewelry Weverstraat 30 6811 EM, Arnhem


6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Twenty20jewelry de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Twenty20jewelry aanbiedt het product zelf af te halen, mag Twenty20jewelry wachten met terugbetalen tot Twenty20jewelry het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.


6.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:


Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

Artikel 7. Betaling


7.1. Klant dient betalingen aan Twenty20jewelry volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Twenty20jewelry is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.


7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Twenty20jewelry is gewezen op de te late betaling en Twenty20jewelry de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Twenty20jewelry gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze Pagina 5 van 7 incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Twenty20jewelry kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 8. Garantie en conformiteit


8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Twenty20jewelry een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.


8.2. Twenty20jewelry staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Twenty20jewelry er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


8.3. Een door Twenty20jewelry, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.


8.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Twenty20jewelry daarvan in kennis te stellen.


8.5. Indien Twenty20jewelry de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Artikel 9. Klachtenprocedure


9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Twenty20jewelry, dan kan hij bij Twenty20jewelry telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.


9.2. Twenty20jewelry geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Twenty20jewelry binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. Pagina 6 van 7


9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.


Artikel 10. Persoonsgegevens


10.1. Twenty20jewelry verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://twenty20jewelry.nl/privacy-policy/


Artikel 11. Slotbepalingen


11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Twenty20jewelry gevestigd is.


11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.


11.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens


Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


Twenty20jewelry


Weverstraat 30 6811 EM, Arnhem


Telefoon: +31610688025


E-mail: info@twenty20jewelry.nl


KvK-nummer: 83825886


Btw-nummer: NL863002055B01